Bezpłatne kolonie dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 roku życia

kategoria: Aktualności | 0

Szanowni Państwo

Informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi prowadzi nabór 20 dzieci z terenu naszej gminy do udziału w bezpłatnej kolonii organizowanej przez Warmińsko – Mazurskie Kuratorium Oświaty.

Miejsce kolonii: Ośrodek Wypoczynkowy „Małgosia”, Biały Dunajec koło Zakopanego.

Termin: 27.06.2021 r. – 06.07.2021 r.

Zgłoszenia do udziału w kolonii będą przyjmowane od 15 czerwca do 18 czerwca 2021 r. bezpośrednio u pracowników socjalnych OPS (właściwego ze względu na miejsce zamieszkania). O zakwalifikowaniu dziecka w przypadku spełnienia wymogów określonych w poniższej informacji decyduje kolejność zgłoszenia.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny  nr tel. 87 615-04-81 w godz. 7:15-15:15 lub bezpośrednio u pracowników socjalnych OPS Gołdap.


Pierwszeństwo w korzystaniu w wypoczynku finansowanego ze środków pozostających w dyspozycji Wojewody mają dzieci i młodzież:

  1. objęte pieczą zastępczą,
  2. pochodzące z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych, w tym:
  • z rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci,
  • samotnie wychowywane w rozumieniu art. 4 pkt 43 ustawy – Prawo oświatowe,
  • z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaświadczeniami lekarskimi i zamieszkujące w środowisku ekologicznie zagrożonym.

Przez rodziny żyjące w trudnych warunkach materialnych, należy rozumieć rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego w art. 5 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.), tj. 674,00 zł lub 764,00 zł – w przypadku dziecka niepełnosprawnego w rodzinie. Przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie bierze się pod uwagę przeciętny miesięczny dochód z 3 miesięcy wybranych spośród ostatnich 6 miesięcy poprzedzających przekazanie przez rodziców uczestnika wypoczynku wypełnionej karty kwalifikacyjnej, o którym mowa w art. 92 k ust. 4 Ustawy o systemie oświaty.


Program kolonii.pdf