Gmina Gołdap otrzymała środki finansowe na realizację programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka 75+” na rok 2024

Dofinansowanie Programu – 75 541,00 zł

Całkowita wartość dofinansowania Programu – 125 902,00 zł

Realizatorem zadania w roku 2024 r. jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi.

Strategicznym celem Programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób samotnych, starszych w wieku 75 lat i więcej.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

  1. zapewnienia tym osobom wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w ramach usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych,
  2. poprawy jakości życia osób w wieku 75 lat i więcej,
  3. umożliwienia gminom rozszerzenia oferty usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej,

Środki finansowe z Programu mogą być przeznaczone na:

  1. dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu „Opieka 75+” i będą kontynuowane w roku 2024,
  2. dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym w roku 2023 te usługi nie były świadczone (osoby nowe),
  3. dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Data podpisania umowy: czerwiec 2024 r.