UWAGA RODZICE, OPIEKUNOWIE BEZPŁATNE KOLONIE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH DO 18 ROKU ŻYCIA

kategoria: Aktualności | 0

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi prowadzi nabór dla 10 dzieci z terenu naszej gminy do udziału w bezpłatnej kolonii organizowanej przez Warmińsko – Mazurskie Kuratorium Oświaty.

Termin: 22.06.2024 r. – 28.06.2024 r.

Miejsce wypoczynku: Ośrodek kolonijny w Rzucewie, Rzucewo 20, 84-100 Puck, woj. Pomorskie

Zgłoszenia do udziału w kolonii będą przyjmowane osobiście 27 maja 2024 r. do 6 czerwca 2024 r. w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi. Osoby zgłaszające się proszone są o zabranie ze sobą dokumentów dotyczących dziecka tj.: PESEL, książeczka zdrowia dziecka, orzeczenie o niepełnosprawności – jeżeli dziecko takie posiada.

Pierwszeństwo w korzystaniu w wypoczynku finansowanego ze środków pozostających w dyspozycji Wojewody mają dzieci i młodzież, które nie korzystały z tego rodzaju kolonii oraz spełniają poniższe kryteria:

  1. są objęte pieczą zastępczą;
  2. pochodzą z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych, w tym:
  • z rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci,
  • samotnie wychowywane w rozumieniu art. 4 pkt 43 ustawy – Prawo oświatowe,
  • z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaświadczeniami lekarskimi i zamieszkujące w środowisku ekologiczne zagrożonym,

oraz według kolejności zgłoszeń.

O zakwalifikowaniu dziecka rodzice lub opiekunowie zostaną poinformowani telefonicznie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w godz. 7.15-15.15, nr tel. 87 615-04-81, 87 615-50-50, 601-522-723.

Przez rodziny żyjące w trudnych warunkach materialnych, należy rozumieć rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego w art. 5 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 323.), tj. 674,00 zł lub 764,00 zł – w przypadku dziecka niepełnosprawnego w rodzinie. Przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie bierze się pod uwagę przeciętny miesięczny dochód z 3 miesięcy wybranych spośród ostatnich 6 miesięcy poprzedzających przekazanie przez rodziców uczestnika wypoczynku wypełnionej karty kwalifikacyjnej, o którym mowa w art. 92 k ust. 4 Ustawy o systemie oświaty.