Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi informuje, iż Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznało Gminie Gołdap środki na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” –  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Dofinansowanie do Programu – 33 239,25 zł

Całkowita Wartość Programu – 33 239,25 zł

Realizatorem zadania w roku 2024 r. jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy zamieszkują we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawują bezpośrednią i całodobową opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. dorosłymi osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  3. orzeczenie o znacznym stopniem niepełnosprawności albo
  4. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm) poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.