Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

W dniu 17 lutego 2016 r. Radni Rady Miejskiej w Gołdapi podjęli uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Gołdap Samorządowego Programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny w Gołdapi.

Przyjęcie Programu jako elementu polityki prorodzinnej realizowanej w Gminie Gołdap, daje możliwość wsparcia rodzin wielodzietnych, promocji modelu rodziny wielodzietnej oraz kształtowania jej pozytywnego wizerunku. Beneficjentami programu są członkowie rodzin wielodzietnych, bez względu na ich dochód. Za członków rodziny wielodzietnej uznaje się rodzica oraz jego małżonka mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, w wieku do ukończenia 18 roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia, natomiast bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zmiany wynikające z wprowadzenia Samorządowego Programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny w Gołdapi:

  • ulgi i zniżki oferowane przez gminę i jednostki organizacyjne gminy będą przysługiwały na podstawie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, której numer rozpoczyna się od cyfr: 2818033,
  • dotychczasowe Lokalne Karty Dużej Rodziny stracą ważność,
  • posiadacze Karty Dużej Rodziny o numerze początkowym 2818033 będą mogli skorzystać z 20% ulgi w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uprawnienie do ulgi będzie przysługiwało od chwili złożenia i wprowadzenia zmiany w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • do Programu będą mogły przystąpić podmioty prywatne, które zechcą zaoferować ulgi i zniżki dla rodzin wielodzietnych na swoje produkty lub usługi. Podmioty prywatne zobowiązane są do zawarcia w tej sprawie porozumienia z Burmistrzem Gołdapi.

WAŻNE:
Z 20% ULGI W OPŁATACH ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI BĘDZIE MOŻNA SKORZYSTAĆ DOPIERO W MOMENCIE WEJŚCIA UCHWAŁY W ŻYCIE, CZYLI PO UPŁYWIE 14 DNI OD DNIA OGŁOSZENIA W DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO.