Zespół Interdyscyplinarny, to grupa specjalistów podejmująca się współpracy w celu udzielenia pomocy podopiecznemu lub całej rodzinie. Działania Zespołu są skierowane do rodzin w kryzysie, niewydolnych wychowawczo i ukierunkowane są na rozwiązanie konkretnego problemu w rodzinie, a ich celem jest przeciwdziałanie następstwom zaistnienia problemu.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest zintegrowane oddziaływanie na rodzinę i budowanie dla niej sieci wsparcia oraz wspomaganie dzieci poprzez wyposażanie rodziców w umiejętności związane z prawidłowym pełnieniem roli rodzica i członka rodziny.

 • Zintegrowaniu działań instytucji lokalnych
 • Zwiększeniu efektywności podejmowanych działań interwencyjnych i pomocowych w momencie zaistniałego problemu.

Adresatami działań podejmowanych przez Zespół Interdyscyplinarny są w szczególności:

 1. Rodziny, w których zdarzają się przypadki stosowania przemocy wobec dziecka lub współmałżonka.
 2. Rodziny, w których dzieci są zaniedbywane/niedożywione, brak im opieki lekarskiej, brak realizacji obowiązku szkolnego itp.
 3. Rodziny, w których nadużywa się alkoholu lub innych używek.
 4. Rodziny, w których występują konflikty pomiędzy rodzicami a dzieckiem, zaburzenia zachowania dzieci na tle takich konfliktów, ucieczki z domów itd.
 5. Rodziny, w których są osoby niepełnosprawne.
 6. Rodziny, w których matka lub ojciec zostali osadzeni w więzieniu.
 7. Rodziny zastępcze i adopcyjne, które przeżywają problemy związane z wychowywaniem powierzonych dzieci.
 8. Rodziny, w których rodzice lub jedno z rodziców są nieletni.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego mogą wchodzić przedstawiciele instytucji, które zajmują się pomocą rodzinie i mogą mieć wpływ na poprawę jej sytuacji. Skład Zespołu nie jest stały i zależy od problemu występującego w rodzinie.

Uruchomienie działań

Uruchomienie pierwszego etapu pracy Zespołu Interdyscyplinarnego może nastąpić w wyniku reakcji na:

 • Prośbę rodziców lub innych dorosłych członków rodziny.
 • Prośbę dziecka.
 • Informacje uzyskane od członków społeczności lokalnej.
 • Informacje uzyskane z placówek oświatowych.
 • Informacje innych służb (biura pośrednictwa pracy, pomocy społecznej, policji, Kościoła, organizacji pozarządowych).

Zwołanie pierwszego spotkania

W reakcji na uzyskane przez koordynatora Zespołu informacje dotyczące potrzeby podjęcia działań wobec konkretnej rodziny/podopiecznego, do członków Zespołu zostanie dostarczona informacja o miejscu i czasie zwołania Zespołu Interdyscyplinarnego.

Sposób prowadzenia pierwszego spotkania:

 • Jeśli zgłoszenie nie było anonimowe, osoba zgłaszająca do koordynatora istniejący problem omawia sytuację podopiecznego/rodziny i przedstawia swoje oczekiwania w stosunku do zaproszonych specjalistów
 • Następuje wymiana informacji o rodzinie i określenie wstępnej wielospecjalistycznej diagnozy, która w zależności od sytuacji może być opracowana w ramach jednego lub kilku spotkań. W diagnozie zwraca się szczególną uwagę na zasoby rodziny i środowiska lokalnego, ważne dla przezwyciężenia dostrzeżonych trudności, problemów i barier.
 • Ustalenie długofalowych planów pracy socjalnej przez określenie kierunków pracy odnoszącej się do istniejących problemów, trudności oraz przewidzianych ram czasowych ich rozwiązania
 • Podział ról i działań dla poszczególnych członków Zespołu
 • Wyznaczenie terminu następnego spotkania

Z każdego spotkania Zespołu sporządzane są protokoły. Dokument taki zawiera istotne ustalenia dotyczące wieloaspektowej diagnozy i planu pracy oraz podziału zadań i czynności do wykonania przez członków Zespołu, ponadto termin następnego spotkania.

Przebieg następnych spotkań:

 • Osoby wykonujące ustalone prace referują ich wykonanie i osiągnięte skutki.
 • Zbierane są informacje z różnych stron dotyczące stosunku rodziny do rozwiązywania problemów oraz do osób pomagających, sposoby realizacji zadań ukierunkowanych na rozwiązywanie trudności przez rodzinę, nowe fakty rzutujące na ocenę sytuacji rodziny itd.
 • Dokonywanie ewaluacji (oceny diagnozy) na podstawie zebranych doświadczeń, między jednym i drugim spotkaniem zespołu przez osoby zaangażowane w różne zadania na rzecz rodziny.
 • Dokonywanie ewentualnych zmian w ocenie, diagnozie i w planie pracy socjalnej.

Zakończenie prac Zespołu Interdyscyplinarnego

Zakończenie następuje z usamodzielnieniem się podopiecznego, rodziny w realizacji potrzeb życiowych, a także wtedy, gdy członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego są zgodni, że osiągnięto taki etap pracy z rodziną, iż możliwe jest prowadzenie jej samodzielnie przez określonego członka Zespołu (pracownika socjalnego, pedagoga, itd.), który będzie sprawował kontrolę nad efektami pracy Zespołu.