Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

kategoria: 2013, Aktualności, Projekty, Zacznij od nowa | 0

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 362110-2013 z dnia 2013-09-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Gołdap

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń, w ramach projektu pt.: Zacznij od nowa – aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi realizowanego w ramach Programu Operacyjnego…

Termin składania ofert: 2013-09-16

 

Gołdap: organizacja szkoleń w ramach projektu systemowego pt.: Zacznij od nowa – aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi.

Numer ogłoszenia: 388070 – 2013; data zamieszczenia: 25.09.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 362110 – 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi, ul. Jaćwieska 9, 19-500 Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 615 04 81, faks 87 615 38 35.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: organizacja szkoleń w ramach projektu systemowego pt.: Zacznij od nowa – aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń, w ramach projektu pt.: Zacznij od nowa – aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, obejmujących następujące zagadnienia: I. Spotkanie z fryzjerem, kosmetyczką – dla każdego uczestnika 1,5 godziny warsztatu wewnętrznej odbudowy przez zmianę wizerunku – wrzesień – październik 2013 (jak dbać o cerę, włosy, sposoby wykonywania makijażu, sposoby dobierania fryzury itp.) II. Spotkanie z policjantem – 1,5 godziny dla 20 osób – wrzesień – październik 2013 (przekazanie informacji o prawach osób dotkniętych przestępstwem, obowiązkach służb, którym przekazano informację o dokonaniu przestępstwa, procedurach składania zawiadomień itp.) III. Spotkanie z dietetykiem – 1,5 godziny dla 20 osób – wrzesień – październik 2013 (zasady zdrowego żywienia dzieci, młodzieży, kobiet ciężarnych, osób dorosłych) IV. Doradztwo zawodowe – opracowanie dokumentacji aplikacyjnych; ścieżka kariery; aktywność na rynku pracy, techniki, narzędzia na rynku pracy; samozapoznanie na rynku pracy; autoprezentacja , przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych; przygotowanie do pracy wolontarystycznej – łącznie 9 godzin na zajęcia grupowe dla 11 osób – wrzesień – październik 2013 V. Indywidualne doradztwo zawodowe w wymiarze 12 godzin dla każdego uczestnika – nauka pisania CV, listu motywacyjnego, badanie indywidualnych predyspozycji zawodowych uczestnika, indywidualna diagnoza uczestnika – wynik badania indywidualnych predyspozycji zawodowych oraz indywidualna diagnoza uczestnika do OPS termin – październik 2013r. VI. Spotkanie z liderem Klubu Prawa Pracy PUP – 2 godziny dla 20 osób – październik 2013 VII. Warsztaty zawodowe – Mam pomysł na …, ABC przedsiębiorczości – 20 godzin dla 11 osób – październik 2013 VIII. Wizyta studyjna w spółdzielni socjalnej lub wiosce tematycznej – wyjazd na cały dzień 11 osób – październik 2013 (zasady tworzenia spółdzielni socjalnych/wiosek tematycznych, finansowanie, rozliczenia, zasady funkcjonowania) IX. Wykład prozdrowotny na temat higieny i zdrowego stylu życia oraz profilaktyka raka piersi – 4 godziny wykładu dla 26 kobiet. Termin październik 2013 r. X. Wykład prozdrowotny na temat higieny i zdrowego stylu życia oraz profilaktyka raka prostaty – 2 godziny wykładu dla 5 mężczyzn. Termin październik 2013r. XI. Uzupełnienie wykształcenia – Kurs płac dla 2 osób – wrzesień-listopad 2013 r. XII. Uzupełnienie wykształcenia – Kasa fiskalna dla 1 osoby – wrzesień – październik 2013 r. XIII. Uzupełnienie wykształcenia – Kurs języka angielskiego dla 1 osoby – wrzesień-październik 2013 r. XIV. Kurs podstawowy obsługi komputera – 11 osób – w terminie październik-listopad 2013 XV. Kurs komputerowy ECDL – 6 osób – w terminie październik-listopad 2013 r. Zajęciami szkoleniowymi objętych zostanie 31 osób: 26 kobiet i 5 mężczyzn, w tym co najmniej 9 osób z terenów wiejskich. 1. Wykonawca zapewni przerwy kawowe wraz z poczęstunkiem (min.: kawa, herbata, ciastka, woda mineralna) 2. Wykonawca zapewni ciepły posiłek, jeżeli szkolenie trwa 8 godzin. 3. Wykonawca zapewnia uczestnikom: materiały szkoleniowe: zeszyt, długopis, segregator; zapewnia pomoce dydaktyczne oraz sprzęt niezbędny do przeprowadzenia szkolenia. Materiały szkoleniowe, które po zakończeniu szkolenia przejdą na własność uczestnika kursu winny być przekazane za pokwitowaniem. 4. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedstawić kartę szkolenia do akceptacji Zamawiającego, zawierającą: a) program szkolenia: – nazwa i zakres szkolenia, – czas trwania i sposób realizacji szkolenia, – cele szkolenia – harmonogram szkoleń b) dodatkowe materiały i załączniki: – miejsce realizacji szkolenia, – wyposażenie techniczne, – materiały szkoleniowe dla uczestników szkolenia, – kadra szkoląca, Program szkolenia winien być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez służby publiczne zatrudnienia na rynku pracy (Dz. U. Nr 47, poz. 315 z 2007 r.), a także musi uwzględniać przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216 z 2006 r.) 5. Wykonawca zapewnia transport uczestników na szkolenie z miejsca ich zamieszkania do miejsca szkolenia i z miejsca szkolenia do miejsca zamieszkania. Wykaz miejscowości, liczba uczestników szkoleń i odległość w kilometrach od Gołdapi stanowi załącznik nr 7. 6. Wykonawca musi zapewnić w czasie szkoleń warunki zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy 7. Wykonawca zobowiązany będzie do promocji projektu zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym informowania beneficjentów o pochodzeniu środków z którego współfinansowany jest przedmiot zamówienia. 8. Uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzyma zaświadczenie i certyfikat (opatrzony odpowiednim logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) potwierdzające ukończenie szkolenia. 9. Wykonawca będzie na bieżąco informował OPS w Gołdapi o trudnościach związanych z prowadzeniem szkoleń, o nieusprawiedliwionej absencji uczestników szkolenia. 10. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dziennika zajęć zawierającego listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych. 11. Wykonawca będzie sporządzał dokumentację fotograficzną w trakcie prowadzonych zajęć, którą po zakończeniu szkoleń dostarczy Zamawiającemu. 12. Wykonawca po zakończeniu zajęć dostarczy do OPS zaświadczenia i certyfikaty wszystkich uczestników szkoleń. 13. Wykonawca zobowiązany będzie do rejestracji szkolenia na stronie internetowej www.inwestycjawkadry.pl 14. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania musi posiadać zaświadczenie z właściwego Wojewódzkiego Urzędu Pracy o wpisie do rejestru instytucji szkolących 15. Zamawiający nie przewiduje zaliczek oraz płatności częściowych.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

ñ Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt pt.: Zacznij od nowa – aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej,..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ñ Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Gołdapi, ul. Mazurska 25, 19-500 Gołdap, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 57915,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

ñ Cena wybranej oferty: 58146,00

ñ Oferta z najniższą ceną: 58146,00 / Oferta z najwyższą ceną: 88776,40

ñ Waluta: PLN.