[accordion] [pane title=”Komu przysługuje zasiłek okresowy?” start=open]

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego (art. 38 ustawy o pomocy społecznej):

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium  dochodowego osoby samotnie gospodarującej (542,00 zł);
 • rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny (456,00 zł x ilość członków rodziny).
[/pane] [pane title=”Wysokość zasiłku okresowego”]

Zasiłek okresowy ustala się w wysokości:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej — do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym  że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 271,00 zł miesięcznie;
 • w przypadku rodziny — do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny.
 • Kwota zasiłku okresowego ustalona zgodnie z ust. 2 nie może być niższa niż 50 % różnicy między: kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby; kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
 • Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.
 • Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.
 • Rada Miejska w drodze uchwały, może podwyższyć minimalne kwoty zasiłku okresowego, o których mowa w ust. 2 i 3.
[/pane] [pane title=”Co muszę zrobić, aby otrzymać zasiłek okresowy?”]

Do wydania decyzji o przyznaniu lub odmowie tego świadczenia niezbędne są dokumenty:

 1. Protokół z ustnego zgłoszenia podania o pomoc lub pisemny wniosek o pomoc.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu.
 3. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu, złożone przez stronę pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania.
 4. Oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy/ wysokości uzyskanego jednorazowo dochodu należnego za dany okres.
 5. Oświadczenie o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 6. Oświadczenie o stanie majątkowym.
 7. Kopia orzeczenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o niezdolności do pracy lub orzeczenia Komisji ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia (oryginał do wglądu).

Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Zapraszamy do pracownika socjalnego rejonu opiekuńczego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania – sprawdź. W przypadku pytań lub wątpliwości służymy pomocą.

[/pane] [pane title=”Dokumenty do pobrania”]

Niezbędne dokumenty:

Podstawa prawna:

[/pane] [pane title=”Harmonogram wypłat”]

Informacje o terminach wypłat znajdziesz tutaj

[/pane] [/accordion]