Zarządzenie nr 5/VI/2021 z dnia 21 czerwca 2021r. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko – Kierownik Wydziału Pomocy Środowiskowej i Usług Opiekuńczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi

kategoria: Aktualności | 0

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2019 poz. 1282) oraz § 3 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi z dnia 15 listopada 2019 r. zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuje komisję w celu wyłonienia kandydata na kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Wydziału Pomocy Środowiskowej i Usług Opiekuńczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi.

§ 2

Wymagania i kwalifikacje jakie powinni spełniać kandydaci przystępujący do naboru, sposób ich udokumentowania oraz warunki przyjmowania wniosków aplikacyjnych zostały określone w ogłoszeniu o naborze stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Powołuję komisję w celu wyłonienia kandydata na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Wydziału Pomocy Środowiskowej i Usług Opiekuńczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi.

Nazwisko i imię Stanowisko służbowe Stanowisko w komisji
Emilia Mor-Górska Dyrektor OPS Przewodnicząca
Leszczyńska Anetta Główny księgowy Członek
Świętoń Elżbieta Kierownik Wydziału Członek
Szoka Agnieszka Starszy księgowy Sekretarz Komisji

§ 4

Komisja działa w trybie i na zasadach określonych w Zarządzeniu Nr 2/XI/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi.

§ 5

Zobowiązuję sekretarza komisji do sporządzenia protokołu i przedstawienia go Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi celem podjęcia decyzji o zatrudnieniu.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

Emilia Mor-Górska


Załącznik Nr 1 do zarządzenie nr 5-VI-2021 – Ogłoszenie o naborze