Zapytanie ofertowe dot. przygotowywania i dostarczania całodziennego wyżywienia podopiecznym Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

kategoria: Aktualności | 0

Projekt pt.: „Wsparcie podopiecznych oraz pracowników OPS w Gołdapi w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19” dofinansowywany w ramach
Osi priorytetowej 11 – Włączenie społeczne
Działania 11.02 – Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”
Poddziałania 11.02.03 – Ułatwienie dostępu do usług społecznych w tym integracja ze środowiskiem lokalnym”
 – projekty konkursowe
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczy przygotowywania i dostarczania całodziennego wyżywienia podopiecznym Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

 

Informacje ogólne

niniejsze zapytanie ofertowe prowadzone jest w oparciu o zasadę konkurencyjności na podstawie „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020” z dnia 21.12.2020 r.

Informacje związane z przedmiotowym postępowaniem udostępnione będą w Bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie internetowej zamawiającego https://opsgoldap.bip.gov.pl/, https://opsgoldap.bip.gov.pl/

Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Gołdap z siedzibą w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap w imieniu, którego jednostką realizującą projekt (JRP) jest:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi
z siedzibą w Gołdapi ul. Jaćwieska 9, 19 – 500 Gołdap,
NIP 847-150-27-80, REGON 519606301
tel. +48 87 615 04 81; 601 522 723; fax: +48 87 615 38 35, e-mail: sekretariat@opsgoldap.com.pl
strona internetowa: https://opsgoldap.bip.gov.pl/, https://opsgoldap.bip.gov.pl/

Nazwa i opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i dostarczanie całodziennego wyżywienia z przeznaczeniem dla 63 podopiecznym Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi w systemie ciągłym obejmującym, soboty, niedziele oraz święta przez okres do 40 dni od daty podpisania umowy.

Zamawiający dopuszcza dostarczanie wraz z obiadem – podwieczorku, kolacji oraz śniadania na dzień następny.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający przewiduje prawo opcji z czego informuje, że bezwarunkowo zleci dowożenie posiłków dla 63 podopiecznych przez okres 30 dni, a realizację zamówienia przez okres do 10 kolejnych dni, powyżej terminu podstawowego, warunkuje możliwościami finansowymi, przy czym okres dodatkowego świadczenia usługi objętej niniejszym zapytaniem ofertowym, może liczyć dowolną ilość dni od 1 do 10.

Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega również, że ceny jednostkowe objęte opcją będą identyczne, jak w zamówieniu podstawowym oraz niezmienne w całym okresie realizacji umowy;

Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień

 • 55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków
 • 55322000-3 Usługi gotowania posiłków
 • 55520000-1 Usługi dostarczania posiłków
 • 55521100-9 Usługi rozwożenia posiłków
 • 55521200-0 Usługi dowożenia posiłków

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Zamawiający nie przewiduje udzielanie usług uzupełniających

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny ich spełnienia

Warunkami udziału w niniejszym zapytaniu ofertowym jest posiadanie przez Wykonawcę zgody Inspektora Sanitarnego na prowadzenia działalności gastronomicznej.

Ocena ww.  warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie oświadczenia własnego Wykonawcy o posiadaniu zgody Inspektora Sanitarnego na prowadzenia działalności gastronomicznej złożonego na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.  

Zamawiający informuje, że z możliwości realizacji zamówienia wyłącza się podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

 • uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
 • pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Weryfikacja, powyższego zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w załączniku nr 3 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych                                   

Termin realizacji

do 40 dni od daty podpisania umowy, z czego zakres podstawowego zamówienia dotyczy realizacji zamówienia przez okres 30 dni od daty zawarcia umowy, a okres kolejnych 10 dni dotyczy zamówienia opisanego jako prawo opcji

Wymagane dokumenty:

 1. oferta (załącznik nr 1)
 2. formularz cenowy (załącznik nr 2)
 3. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik nr 3)
 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 2. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych dokumentów lub oświadczeń o których mowa powyżej, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień, oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 3. Zamawiający poprawia w ofercie:

– oczywiste omyłki pisarskie,

– oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

– inne omyłki, polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego, niepowodujących istotnych zmian w treści złożonej oferty;

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 1. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli takie same oferty do złożenia w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, ofert dodatkowych.

Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż ceny zaoferowane w złożonych ofertach.

Tryb postępowania

Zapytanie ofertowe

Kryteria oceny ofert:

Cena za wykonanie zamówienia – 100%

Oferta o najniższej cenie brutto uzyska maksymalną ilość punktów tj.: 10 pkt., pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów wg. wzoru

(cena najniższa brutto : cena badanej oferty brutto) x 10 pkt

Wykonawca może otrzymać maksymalnie 10 punktów. Ocena ofert dokonana będzie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, stosując zasadę matematyczną w zakresie zaokrąglania. Oferta o najwyższej liczbie punktów zostanie oceniona najwyżej.

Opis sposobu obliczenia ceny

 1. Wykonawca wypełni formularz ofertowy (załącznik nr 1) oraz formularz cenowy (załącznik nr 2)
 2. Wynagrodzenie – cena brutto podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi przygotowywania oraz dostarczania posiłków w szczególności z zakupem wszelkich niezbędnych produktów do ich przygotowania, przygotowaniem oraz dostarczeniem do miejsca zamieszkania osoby objętej projektem.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny brutto oraz cen jednostkowych brutto.
 4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, do dwóch miejsc po przecinku, stosując ogólnie przyjęte zasady zaokrągleń, tzn.: kwoty wskazane w ofercie należy zaokrąglać do pełnych groszy polskich.
 5. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.
 6. Do celów obliczenia globalnej ceny ofertowej Zamawiający przyjął 40-to dniowy czasookres realizacji zadania, a rozliczenie nastąpi na podstawie faktycznej ilości dostarczonych posiłków w czasie realizacji przyszłej umowy, przy czym Zamawiający podczas realizacji zamówienia może skorzystać z prawa opcji, przy czym gwarantuje realizację zamówienia podstawowego dotyczącego realizacji zamówienia przez 30 dni, a kolejne dni do 10 dni powyżej okresu podstawowego, dotyczy zamówienia objętego prawem opcji warunkowanym głównie wysokością posiadanych i zabezpieczonych na ten cel – środków finansowych.
 7. Ceny ofertowa muszą być podane w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, według zasady zaokrąglenia, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 gr

Instrukcja dla wykonawców

a) oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 warz z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego

b) ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku składania ofert w języku obcym należy złożyć je wraz z tłumaczeniem na język polski.

c) ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być opatrzone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, a także posiadać dodatkowe oznaczenie:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi, ul. Jaćwieska 9, 19-500 Gołdap,
„Dostawa posiłków”, Nie otwierać przed 27 stycznia 2021 r. godz. 10.15

d) oferty złożone po terminie zostaną nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone

Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferty należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi, ul. Jaćwieska 9, 19-500 Gołdap, sekretariat – I piętro, w terminie do 27.01.2021 godz. 10.00.

Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.01.2021 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego

Warunki istotnych zmian umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym  załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego

Ogłoszenie wyników

 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym, a która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium ceny.
 2. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, którzy brali udział w przedmiotowym zapytaniu ofertowym, jednocześnie zamieszczając niniejsze zawiadomienie na stronie internetowej: Bazy konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, a także na stronie internetowej Zamawiającego: https://opsgoldap.bip.gov.pl/, https://opsgoldap.bip.gov.pl/ oraz w swojej siedzibie na tablicach ogłoszeń.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

– administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi z siedzibą w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi (19-500) przy ulicy Jaćwieskiej 9;

– kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w OPS w Gołdapi – iod@opsgoldap.com.pl,

– Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego OPS.230.3.2021 dotyczącego przygotowywania i dostarczania całodziennego wyżywienia podopiecznym OPS w Gołdapi w ramach projekt pt.: „Wsparcie podopiecznych oraz pracowników OPS w Gołdapi w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19”

– Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w szczególności w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizacji umowy zawartej w wyniku jego rozstrzygnięcia, w celach archiwalnych i statystycznych, kontrolnych, audytowych, sprawozdawczych oraz działań informacyjno – promocyjnych

– Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Rozporządzeniem Prezesa rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (t.j.: Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 76 ze zm.)

– Pani/ Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom i osobom uprawionym do przeprowadzenia w Gminie Gołdap czynności kontrolnych oraz audytowych;

– w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

– posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

– nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w pkt 7 lit. g podrozdziału 6.5. „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020”

Osoby wyznaczone do kontaktów:

w zakresie zamówień publicznych – Jolanta Sztabińska

w zakresie przedmiotu zamówienia – p.o. dyrektora Emilia Mor-Górska Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

Załączniki:


https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/27438

Treść ogłoszenia.pdf