Wystartował program Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2014

Wystartował program Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2014

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

W grudniu br. rozpoczyna się realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Jest to nowy program, który zastąpił realizowany wcześniej Program PEAD. Polegać będzie na dostarczaniu osobom najuboższym w Polsce pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Dodatkowo wobec osób objętych Programem realizowane będą różne działania towarzyszące, mające na celu włączenie społeczne.

Do realizacji PO PŻ w latach 2014-2015 wybrane zostały 4 organizacje:

 • Caritas Polska,
 • Polski Czerwony Krzyż,
 • Federacja Polskich Banków Żywności
 • Polski Komitet Pomocy Społecznej.

Zasady realizacji programu

Na terenie naszej gminy Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa będzie realizował Caritas Diecezji Ełckiej. Aby uzyskać skierowanie do PO PŻ należy odebrać z sekretariatu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi skierowanie do programu, które po uzupełnieniu i podpisaniu przez pracownika socjalnego ma być złożone przez osobę potrzebującą wsparcia w lokalnym Kole Caritas.

Program skierowany jest do grupy osób najbardziej potrzebujących:

 • osób bezdomnych
 • osób niepełnosprawnych
 • osób bezrobotnych
 • migrantów, osób obcego pochodzenia, mniejszości narodowych (w tym społeczności marginalizowanych)
 • pozostałych grup odbiorców spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 813,00zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684,00zł dla osoby w rodzinie.

Organizacje uczestniczące w PO PŻ współpracują z OPS w gminach w zakresie doboru odbiorców lub weryfikacji kwalifikowalności odbiorców końcowych. OPS-y będą wydawać osobom skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej pod warunkiem uzyskania ich zgody.

Zasady przekazywania artykułów spożywczych osobom najbardziej potrzebującym

Forma przekazywania artykułów spożywczych osobom najbardziej potrzebującym: paczki żywnościowe.

Definicja paczki żywnościowej dla 1 odbiorcy końcowego – zestaw 5 rodzajów artykułów spożywczych z 5 grup towarowych, składający się z następujących artykułów spożywczych, tj.:

 • makaron świderki – 3 opakowania jednostkowe
 • mielonka wieprzowa – 2 opakowania jednostkowe
 • cukier biały – 2 opakowania jednostkowe
 • olej rzepakowy – 1 opakowanie jednostkowe
 • mleko UHT – 2 opakowania jednostkowe

Minimalny limit pomocy żywnościowej – 1 paczka na osobę

Maksymalny limit pomocy żywnościowej – 3 paczki na osobę (z preferencją dla dzieci z rodzin wielodzietnych i niepełnych)

Zasady realizacji środków towarzyszących

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących wybranych spośród niżej wymienionych:

– włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, w szczególności:

 • zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa,
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne).

– pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy materialnej):

 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym,
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dodatkowo, każda z organizacji we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:

 • dostarczać odbiorcom końcowym programu FEAD informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań,
 • współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej,
 • oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informowania odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),
 • kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

Okres realizacji dystrybucji artykułów spożywczych w Podprogramie 2014 – 01 grudnia 2014r. – 31 stycznia 2015r.