UWAGA! W GOŁDAPI POWSTAJE ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

UWAGA! W GOŁDAPI POWSTAJE ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

Już 20 maja 2013r. rusza nabór uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy w Gołdapi

1. Kto może zostać uczestnikiem?

Uczestnikiem zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gołdapi może być każda osoba niepełnosprawna powyżej 18-tego roku życia, która z powodu choroby psychicznej lub niepełnosprawności intelektualnej ma trudności w codziennym życiu lecz nie wymaga leczenia szpitalnego. Dom jest przeznaczony:

 • dla osób przewlekle psychicznie chorych;
 • dla osób upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osób z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne;
 • dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych.

2. Co oferuje Dom?

W naszym Domu, w oparciu o indywidualne i grupowe programy wspierająco–aktywizujące, prowadzona będzie terapia mająca na celu poprawę jakości życia oraz codziennego funkcjonowania w społeczeństwie osób niepełnosprawnych psychicznie i intelektualnie. W ramach jego działalności będziemy zapewniali specjalistyczną opiekę: psychiatry, psychologa, pracownika socjalnego, pedagoga, terapeuty oraz instruktorów terapii zajęciowej.

W celu zatrzymania sprawności psychofizycznej uczestników, poprawy zaradności osobistej oraz lepszego ich funkcjonowania w społeczeństwie nasi specjaliści będą prowadzili:

 • trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;
 • trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury;
 • trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;
 • poradnictwo psychologiczne;
 • pomoc w załatwianiu prac urzędowych;
 • pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie  terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków;
 • niezbędną opiekę;
 • terapię ruchową, w tym zajęcia sportowe, turystykę i rekreację;
 • terapię zajęciową w oparciu o niżej wymienione pracownie: pracownię życia codziennego, pracownię techniczną, pracownię artystyczną, pracownię kulinarną;
 • inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.

Ponadto dom umożliwi uczestnikom spożywanie gorącego posiłku w ramach treningu kwalifikowanego, a także usługi transportowe polegające na dowożeniu na zajęcia.

3. Wymagane dokumenty.

Wniosek o skierowanie do domu na pobyt dzienny składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi dołączając zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, a także orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.

Wszelkie dokumenty otrzymasz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi u pracowników socjalnych

4. Odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gołdapi.

Odpłatność miesięczną za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi ustala się w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej przekracza kwotę 1355,00zł lub na osobę w rodzinie przekracza kwotę 1140,00zł (250% odpowiedniego kryterium dochodowego).

Jeżeli Twój dochód nie przekracza tej kwoty uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gołdapi jest bezpłatne.

Osoba ponosząca odpłatność za usługi w ośrodku wsparcia może zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności za korzystanie z usług ośrodka, w przypadku występowania uzasadnionych okoliczności (np. długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych).

Chcesz wiedzieć więcej?

Zgłoś się do pracownika socjalnego do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi ul. Jaćwieska 9 od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.15 do 15.15 lub zadzwoń pod numer telefonu 615-04-81.

Nie czekaj – złóż dokumenty już dziś!

Zapewnimy miłą atmosferę, pomocną dłoń, otwarte serca, życzliwość i zrozumienie.