UWAGA RODZICE, OPIEKUNOWIE BEZPŁATNE KOLONIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

kategoria: Aktualności | 0

Organizator:  Warmińsko – Mazurskie Kuratorium Oświaty

Termin: 31.07.2022 r. – 09.08.2022  r.

Miejsce kolonii: Gąsawa, powiat Żniński, województwo kujawsko-pomorskie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi prowadzi nabór 10 dzieci z terenu naszej gminy do udziału w bezpłatnej kolonii organizowanej przez Warmińsko – Mazurskie Kuratorium Oświaty.

Od 27 czerwca 2022 r. do 01 lipca 2022 r.. będą przyjmowane zgłoszenia bezpośrednio u pracowników socjalnych OPS (właściwego ze względu na miejsce zamieszkania). O zakwalifikowaniu dziecka w przypadku spełnienia wymogów określonych w poniższej informacji decyduje kolejność zgłoszenia. Osoby zgłaszające się proszone są o zabranie ze sobą: dokumentów dotyczących dziecka tj. pesel, książeczka zdrowia dziecka, orzeczenie o niepełnosprawności – jeżeli dziecko takie posiada.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty z pracownikami socjalnymi  w godz. 7.15-15.15,  nr tel. 87 615-04-81, 87 615-50-50, 601-522-723.


Pierwszeństwo w korzystaniu w wypoczynku finansowanego ze środków pozostających w dyspozycji Wojewody mają dzieci i młodzież:

  1. objęte pieczą zastępczą,
  2. pochodzące z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych, w tym:
  • z rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci,
  • samotnie wychowywane w rozumieniu art. 4 pkt 43 ustawy – Prawo oświatowe,
  • z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaświadczeniami lekarskimi i zamieszkujące w środowisku ekologicznie zagrożonym.

Przez rodziny żyjące w trudnych warunkach materialnych, należy rozumieć rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego w art. 5 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615 ), tj. 674,00 zł lub 764,00 zł – w przypadku dziecka niepełnosprawnego w rodzinie. Przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie bierze się pod uwagę przeciętny miesięczny dochód z 3 miesięcy wybranych spośród ostatnich 6 miesięcy poprzedzających przekazanie przez rodziców uczestnika wypoczynku wypełnionej karty kwalifikacyjnej, o którym mowa w art. 92 k ust. 4 Ustawy o systemie oświaty.