W 2011 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi po raz trzeci przystąpił do realizacji projektu systemowego „Zacznij od nowa – aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt skierowany był do 77 osób, podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi, bezrobotnych, w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Z grupą 51 beneficjentów zawarto kontrakty socjalne, w tym 15 osób objęto pracą asystenta rodziny. Umowy Programu Aktywności Lokalnej zawarto z 26 beneficjentami z Galwieć i okolic.

Do każdej grupy beneficjentów skierowane były różne działania, po to by jak najpełniej zrealizować cele projektu:

  • wszyscy beneficjenci projektu uczestniczyli w indywidualnym doradztwie zawodowym w wymiarze 6 godzin oraz w wykładach prozdrowotnych o tematyce profilaktyki nowotworowej,

  • 15 rodzin przez 6 miesięcy pracowało z asystentami rodziny oraz skorzystało z treningów umiejętności psychospołecznych i wychowawczych,

  • 36 uczestników, z którymi zawarto kontrakty socjalne skorzystało z treningów autoprezentacji,

  • 26 uczestników, z którymi podpisano umowy PAL, spotykali się regularnie w Szkole Podstawowej w Galwieciach i pod kierunkiem animatora lokalnego podejmowali działania mające na celu aktywizację lokalnego środowiska ( o czym w mediach było głośno).

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi, w ramach projektu przez 8 miesięcy funkcjonowało Biuro Porad Obywatelskich, w którym dyżury pełnili: policjant, policjant ds. nieletnich, prawnik oraz terapeuta ds. uzależnień. Korzystanie z porad dyżurujących specjalistów było bezpłatne i cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem wśród podopiecznych.

Projekt „Zacznij od nowa – aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII PO KL. Projektodawca: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi