Projekt „Aktywizacja po 30 (2021-2022)”, współfinansowany przez Unię Europejską, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

kategoria: Aktualności | 0

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie gołdapskim.

Projekt jest skierowany do bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP w Gołdapi jako bezrobotne, a jednocześnie należących co najmniej do jednej grupy:

 1. długotrwale bezrobotni (15 osób),
 2. osoby z niepełnosprawnościami (2 osoby),
 3. osoby w wieku 50 lat i więcej (13 osób),
 4. kobiety (87 osób),
 5. osoby o niskich kwalifikacjach (48 osób).

Opis grupy docelowej (bezrobotni w wieku 30 lat i więcej):

 1. długotrwale bezrobotni – osoby zarejestrowane w PUP w Gołdapi w dniu przystąpienia do projektu, pozostające bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (mogą to być zarówno osoby figurujące w ewidencji PUP w Gołdapi przez minimum rok, jak i te, które nie były zarejestrowane w urzędzie pracy, ale w tym czasie nie pracowały),
 2. osoby z niepełnosprawnościami – osoby, które w dniu przystąpienia do projektu posiadały orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 3. osoby w wieku 50 lat i więcej – osoby, które w dniu przystąpienia do projektu miały ukończone 50 lat (liczone od dnia urodzin, a nie rocznikowo),
 4. kobiety,
 5. osoby o niskich kwalifikacjach – osoby, które w dniu przystąpienia do projektu posiadają wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub ponadgimnazjalne (zasadnicze zawodowe, średnie ogólnokształcące lub średnie zawodowe).

Kryteria rekrutacji uczestników i warunki udziału w projekcie:

Informacji na temat realizowanego projektu udzielają pracownicy Centrum Aktywizacji Zawodowej. Projekt jest dostępny dla bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gołdapi. Do udziału zapraszamy zarówno kobiety, jak i mężczyzn, a także osoby z niepełnosprawnościami. W ramach doboru uczestników projektu, pod uwagę brany będzie przede wszystkim wiek, status osoby z niepełnosprawnością (możliwości zawodowe uwzględniające rodzaj niepełnosprawności, predyspozycje, stan zdrowia), status osoby długotrwale bezrobotnej (czas pozostawania bez pracy), płeć, wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie. Na podstawie założonego IPD nastąpi dobór formy wsparcia adekwatnej do problemu zawodowego uczestnika. Momentem przystąpienia do projektu będzie objęcie poradnictwem zawodowym. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona zgodnie z polityką równych szans, bowiem jego uczestnikami będą zarówno kobiety, jak i mężczyźni, osoby zamieszkałe tereny miejskie i wiejskie oraz bezrobotni o różnym poziomie wykształcenia. Aby sprostać zasadzie równości szans kobiet i mężczyzn, perspektywa płci jest uwzględniana na wszystkich etapach projektu (planowanie, rekrutacja, realizacja).

W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:

 1. poradnictwo zawodowe lub pośrednictwo pracy – 136 osób (87 kobiet, 49 mężczyzn),
 2. staż – 63 osoby,
 3. jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 17 osób,
 4. refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy – 16 osób,
 5. prace interwencyjne – 40 osób.

Wszystkie formy wsparcia będą realizowane od 01.03.2021 r. do 31.12.2022 r.

Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy odbywa się w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi, ul. Żeromskiego 18, 19-500 Gołdap.

Miejsca realizacji pozostałych form wsparcia wskazane są we wnioskach złożonych przez kontrahentów PUP i zawartych z nimi umowach.

Ogólnych informacji na temat projektu udziela Monika Górna (tel. 87 615 03 95, wew. 212).

Więcej informacji na temat form wsparcia realizowanych w ramach projektu udzielają:

 1. poradnictwo zawodowe – Bożena Bogdan (tel. 87 615 03 95, wew. 321), Klaudia Kniza (tel. 87 615 03 95, wew. 324);
 2. pośrednictwo pracy – Klaudia Późniak (tel. 87 615 03 95, wew. 108), Agnieszka Kudryk-Kalwajtys (tel. 87 615 03 95, wew. 105), Magdalena Mejsak (tel. 87 615 03 95, wew. 106), Bożena Bogdan (tel. 87 615 03 95, wew. 321), Klaudia Kniza (tel. 87 615 03 95, wew. 324);
 3. staż – Urszula Malinowska (tel. 87 615 03 95, wew. 104);
 4. jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – Urszula Malinowska (tel. 87 615 03 95, wew. 104);
 5. refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy – Marcin Stasiński (tel. 87 615 03 95, wew. 212);
 6. prace interwencyjne – Marcin Stasiński (tel. 87 615 03 95, wew. 212).

 


Projekt Aktywizacja po 30 (2021-2022).pdf