Pomoc materialna dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gołdap 2023/2024

kategoria: Aktualności | 0

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

 • stypendium szkolne
 • zasiłek szkolny

 

 1. DLA KOGO?

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, gdy rodzina jest niepełna.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 600 zł.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne i kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny przysługuje (dotyczy także obywateli Ukrainy):

 • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych

o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi, ul. Jaćwieska 9, pok. nr 4 (parter) od poniedziałku do czwartku w godzinach od 08.00.do 14.00 lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi, ul. Jaćwieska 9, 19-500 Gołdap w okresie:

 • do 15 września 2023 r., (w przypadku dokumentów przesyłanych Pocztą Polską decyduje data stempla pocztowego),
 • w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2023 r., w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do 15 lutego 2024 r.;

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 

 1. ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM

Stypendium szkolne może być udzielone uczniom w formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;  całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

Stypendium przyznane w powyższych formach udziela się poprzez:

1) refundację kosztów poniesionych na cele edukacyjne ucznia do wysokości przyznanego stypendium;

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo.

 

 1. WYSOKOŚĆ POMOCY

Wysokość miesięczna stypendium szkolnego dla ucznia uprawnionego do jego otrzymania uzależniona jest od miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie ucznia i wynosi:

 • przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie ucznia do 200 zł netto stypendium ustala się w kwocie 248 zł miesięcznie,
 • przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie ucznia powyżej 200 zł netto stypendium ustala się w kwocie 186 zł miesięcznie

 

 1. ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, wyłącznie z powodu zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 620 zł.

 

Druki wniosków do pobrania:

Wniosek o stypendium szkolne.doc

Katalog wydatków kwalifikowanych stypendium szkolnego.doc

Wniosek o zasiłek szkolny.doc

Klauzula RODO.pdf

Pełnomocnictwo dla rodzica /opiekuna prawnego do reprezentowania pełnoletniego ucznia (dołączyć w sytuacji gdy składa rodzic/opiekun prawny w imieniu pełnoletniego ucznia.docx

 

Wnioski można pobrać również w wersji papierowej w OPS ul. Jaćwieska 9, parter budynku (pokój nr 4).

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku oraz zaświadczenie ze szkoły o posiadaniu statusu ucznia.

Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego należy dołączyć zaświadczenie ze szkoły o posiadaniu statusu ucznia. Osoby ubiegające się o zasiłek szkolny mają obowiązek udokumentować zaistnienie zdarzenia losowego.

 

STYPENDIA SZKOLNE – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE W SKRÓCIE:

 1. Stypendium realizowane jest poprzez refundację wydatków poniesionych na cele edukacyjne dla ucznia w roku szkolnym, w którym zostało przyznane stypendium, na podstawie przedłożonych oryginałów faktur VAT, rachunków lub innych imiennych dowodów potwierdzających poniesienie kosztów wystawionych na ucznia lub rodzica.
 2. Wypełnione wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi – w pokoju nr 4.

Informacja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 – 15.15, tel. 87 615-50-75

 1. Sytuację materialną dokumentujemy w postaci zaświadczeń (w przypadku braku dochodu – oświadczenie).
 2. Termin składania wniosków:

od 1 do 15 września 2023 r – uczniowie z wyłączeniem słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych. Wspomniani słuchacze do dnia 15 października 2023 r. W przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego 2024 r.