Pierwsza edycja PAI w 2015r. za nami…

Pierwsza edycja PAI w 2015r. za nami…

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gołdapi przez ostatnie dwa miesiące realizowali PAI – Program Aktywizacja i Integracja. Podmiotem współpracującym był również Urząd Miejski w Gołdapi. Program realizowano na mocy porozumienia zawartego między PUP Gołdap i OPS Gołdap.

W programie PAI udział wzięło 10 osób bezrobotnych, dla których ustalono III profil pomocy jednocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Działania PUP w zakresie aktywizacji zawodowej prowadzone były w formie prac społecznie użytecznych. Uczestnicy wykonywali prace społecznie użyteczne na terenie Gminy Gołdap. Działania w zakresie integracji społecznej bezrobotnych realizowane były przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi poprzez grupowe poradnictwo specjalistyczne. Warsztaty z psychologiem Panią Agnieszką Zarzycką miały na celu kształtowanie aktywnej postawy uczestników w życiu społecznym i zawodowym. Podczas warsztatów uczestnicy pracowali m.in. nad budowaniem pozytywnej samooceny, odbudowaniem poczucia własnej wartości, poprawą komunikacji interpersonalnej, asertywnością w kontaktach międzyludzkich, sposobami radzenia sobie ze stresem.

Program Aktywizacja i Integracja (PAI) ma na celu poprawę sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy.