Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

kategoria: 2013, Aktualności, Projekty, Zacznij od nowa | 0

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 358254-2013 z dnia 2013-09-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Gołdap

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B, w ramach projektu pt.: Zacznij od nowa – aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi polegającym na organizacji i przeprowadzeniu kursu

Termin składania ofert: 2013-09-12

Gołdap: Organizacja kursu prawa jazdy kategorii B w ramach projektu systemowego pt.: Zacznij od nowa – aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi

Numer ogłoszenia: 193953 – 2013; data zamieszczenia: 23.09.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 358254 – 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi, ul. Jaćwieska 9, 19-500 Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 615 04 81, faks 87 615 38 35.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja kursu prawa jazdy kategorii B w ramach projektu systemowego pt.: Zacznij od nowa – aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B, w ramach projektu pt.: Zacznij od nowa – aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi polegającym na organizacji i przeprowadzeniu kursu prawa jazdy kategorii B dla 10 osób, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Kurs powinien być przeprowadzony zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym, m. in.: Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151 z późn. zm.) i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, w szczególności, Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2012 r., poz. 1019), Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j. t. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137) oraz zapisami projektów umów: umowy na realizację zadania oraz umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych uczestników projektu. Zamawiający skieruje na kurs 10 osób. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skierowania na kurs mniejszej liczby osób. Przed zakwalifikowaniem uczestnika/czki projektu do udziału w kursie prawa jazdy Wykonawca będzie zobowiązany: – przeprowadzić (zlecić przeprowadzenie) niezbędne badania lekarskie w celu uzyskania przez uczestniczki i uczestnika orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem. Badanie lekarskie powinno być przeprowadzone przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań lekarskich, spełniającego wszystkie wymagania, o których mowa w art. 77 ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151 z późn. zm.) oraz zostanie przeprowadzone zgodnie z postanowieniami art. 81 i art. 137 ww. Ustawy o kierujących pojazdami. Koszt ewentualnych konsultacji lekarza/y specjalisty/ów lub psychologa oraz pomocniczych badań diagnostycznych, o których mowa art. 79 ww. ustawy o kierujących pojazdami nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań. Decyzje o pokryciu kosztów dodatkowych badań podejmuje Zamawiający. Zapewnić (zlecić wykonanie) każdej uczestniczce i uczestnikowi fotografię, o której mowa w § 5 ust. 3 punkt 3 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r., poz. 1005 z późn. zm.) oraz podjąć działania, których celem będzie uzyskanie przez uczestniczkę/ka projektu profilu kandydata na kierowcę, o którym mowa w ww. Rozporządzeniu w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. Osobie skierowanej przez Zamawiającego, która nie uzyskała orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, Wykonawca nie zapewnia fotografii, ani nie podejmuje dalszych działań zmierzających do uzyskania profilu kandydata i odbycia kursu prawa jazdy. Po uzyskaniu przez uczestnika/czkę numeru profilu kandydata na kierowcę (PKK) uczestnik/czka może rozpocząć kurs. Kurs powinien być przeprowadzony zgodnie z ww. ustawą o kierujących pojazdami oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy, w szczególności, Wykonawca powinien dopełnić obowiązków kierownika ośrodka szkolenia kierowców, o których mowa w art. 27 ww. ustawy o kierujących pojazdami. Miejsce przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B – zapewnia Wykonawca. Zajęcia praktyczne (m.in. plac manewrowy) powinny odbywać się w granicach administracyjnych miasta Gołdapi, w ruchu drogowym w mieście i poza miastem oraz w ośrodku WORD oddalonym nie więcej niż 100 km od Gołdapi. Koszt kursu prawa jazdy – ponoszony przez Wykonawcę (w stosunku do każdego uczestnika kursu) – obejmuje: – koszt badania lekarskiego, – koszt wykonania fotografii, – koszt materiałów szkoleniowych, – koszt wydania zaświadczeń o ukończonym szkoleniu, koszt minimum 30 godzin zajęć teoretycznych (godzina – 45 minut) koszt minimum 30 godzin praktycznych (godzina zegarowa – 60 min.) koszt transportu uczestników na szkolenie z miejsca ich zamieszkania do miejsca szkolenia i z miejsca szkolenia do miejsca zamieszkania. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić uczestniczce/kowi udział w zajęciach teoretycznych w przypadku jego nieobecności na zajęciach w terminie, w którym odbywają się zajęcia dla całej grupy uczestników projektu, jeżeli uczestnik był nieobecny na zajęciach w wymiarze powyżej 6 godzin lub na zajęciach z udzielania pierwszej pomocy. Umożliwienie udziału będzie polegać np. na wyznaczeniu dodatkowego terminu zajęć teoretycznych. Dodatkowe zajęcia teoretyczne nie mogą prowadzić do zwiększenia wartości zamówienia. – koszt egzaminu wewnętrznego dla każdej osoby, (egzamin teoretyczny – 25 minut na osobę, egzamin praktyczny – 40 minut dla uczestnika/czki). Jeżeli osoba nie osiągnęła wyniku pozytywnego egzaminu wewnętrznego teoretycznego Wykonawca jest zobowiązany umożliwić udział w egzaminie wewnętrznym teoretycznym w dodatkowo wyznaczonych terminach. Jeżeli osoba nie osiągnęła wyniku pozytywnego egzaminu wewnętrznego praktycznego Wykonawca jest zobowiązany umożliwić udział w egzaminie wewnętrznym praktycznym w dodatkowo wyznaczonych terminach – minimum 2 razy. Dodatkowe egzaminy wewnętrzne teoretyczne i praktyczne nie prowadzą do zwiększenia wartości zamówienia. – koszt wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu prawa jazdy kat. B (w przypadku osób, które nie zdały egzaminu wewnętrznego – informacji o nieukończeniu przez uczestnika/czkę kursu) Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną o nieobecności uczestnika/czki projektu w terminie 2 dni. Wykonawca ponosi koszty ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestniczek i uczestnika projektu, Jeżeli uczestnik/czka chce więcej niż 10 godzin praktycznej nauki jazdy odbyć w mieście, w którym są przeprowadzane egzaminy na prawo jazdy – we własnym zakresie reguluje dodatkowe koszty dojazdu. Wykonawca, po podpisaniu umowy – w terminie 5 dni – będzie zobowiązany przedstawić Zamawiającemu harmonogram zajęć kursu. 1. Wykonawca zobowiązany będzie do promocji projektu zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym informowania beneficjentów o pochodzeniu środków z którego współfinansowany jest przedmiot zamówienia. 2. Wykonawca będzie na bieżąco informował OPS w Gołdapi o trudnościach związanych z prowadzeniem szkoleń, o nieusprawiedliwionej absencji uczestników szkolenia. 3. Wykonawca będzie sporządzał dokumentację fotograficzną w trakcie prowadzonych zajęć, którą po zakończeniu szkoleń dostarczy Zamawiającemu. 4. Zamawiający nie przewiduje zaliczek oraz płatności częściowych. 5. Wykonawca zapewnia transport uczestników na szkolenie z miejsca ich zamieszkania do miejsca szkolenia i z miejsca szkolenia do miejsca zamieszkania – wykaz miejscowości, liczba uczestników szkoleń i odległość w kilometrach od Gołdapi stanowi załącznik nr 7, a także koszty dojazdu, do ośrodka WORD, w którym odbywają się egzaminy państwowe na prawo jazdy i z powrotem ponosi Wykonawca…

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.41.12.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt pt.: Zacznij od nowa – aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społeczne.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Jarosław Mrozowski SZKOŁA JAZDY JAROSŁAW MROZOWSKI, ul. Paderewskiego 16/21, 19-500 Gołdap, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 18145,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 16400,00

Oferta z najniższą ceną: 16400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 20950,00

Waluta: PLN.