Nabór na stanowisko: Psycholog w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi

Nabór na stanowisko: Psycholog w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi

kategoria: 2013, Aktualności, Projekty, Zacznij od nowa | 0

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOŁDAPI

ogłasza nabór na stanowisko: Psycholog

Nabór dotyczy zatrudnienia:

1. na umowę o pracę na zastępstwo, na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika;

2. wymiar czasu pracy: 1 etat

3. w ramach projektu systemowego pod nazwą „Zacznij od nowa – aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wymagania formalne:

1. wykształcenie wyższe na kierunku psychologia

2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych

3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

4. kreatywność i umiejętność doskonalenia metod pracy

5. doświadczenie w prowadzeniu porad psychologicznych

6. samodzielność przy wypełnianiu powierzonych zadań.

Zakres pracy:

1. koordynowanie działań struktur powstałych w wyniku realizacji projektu systemowego tj. Centrum Pomocy Rodzinie oraz grupy IMP-uls,

2. prowadzenie warsztatów i treningów grupowych oraz spotkań indywidualnych o charakterze profilaktycznym z młodzieżą uczestniczącą w projekcie systemowym (uzależnienia, stres i radzenie sobie ze stresem, wypalenie zawodowe, podejmowanie decyzji, asertywność i inne wynikające z realizacji założeń projektu systemowego),

3. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy i wsparcia psychologicznego dla podopiecznych OPS w zakresie problemów rodzinnych i osobistych, w sytuacjach napięć emocjonalnych, oraz trudności życiowych,

4. opiniowanie, orzekanie, prowadzenie diagnozy psychologicznej m.in. w zakresie cech osobowości, umiejętności, zdolności, zainteresowań,

5. prowadzenie konsultacji i poradnictwa psychologicznego wobec osób uzależnionych i współuzależnionych, a także sprawców i ofiar przemocy domowej,

6. udzielanie pomocy w kryzysie psychologicznym – prowadzenie interwencji kryzysowej,

7. współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie planowania i realizacji instrumentów aktywnej integracji, prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją projektu systemowego w tym wsparcie procesu rekrutacji do projektu systemowego.

Wymagane dokumenty:

1. życiorys (CV)

2. list motywacyjny

3. dyplomy ukończenia studiów, świadectwa ukończenia szkół potwierdzające zdobyte wykształcenie lub ich odpisy

4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

5. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy (m.in. ukończenie szkolenia, kursy) lub ich odpisy

6. oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych

7. oświadczenie o stanie zdrowia i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

8. oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

Inne informacje:

W lipcu 2013r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił więcej niż 6%.

Dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane a list motywacyjny i CV opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 ze zm.)”.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do godziny 10.00 do dnia 16 sierpnia 2013r. osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi (sekretariat pok. 13) lub korespondencyjnie na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi, ul. Jaćwieska 9, 19-500 Gołdap z dopiskiem „PSYCHOLOG”.

Za datę złożenia dokumentów drogą pocztową uważa się datę złożenia wymaganych dokumentów w siedzibie OPS w Gołdapi.

Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko ci kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.goldap.pl), na stronie www.opsgoldap.com.pl oraz na tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi.

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

Agnieszka Iwanowska