Nabór do OHP w Gołdapi

Nabór do OHP w Gołdapi

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

Ochotniczy Hufiec Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi

 ogłasza nabór na rok szkolny 2014/2015 na następujące kierunki kształcenia:

1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 • kucharz,
 • stolarz,
 • murarz,
 • ślusarz,
 • mechanik pojazdów samochodowych.

Nauka w Zasadniczej Szkole Zawodowej odbywa się w systemie dziennym w oddziałach wielozawodowych. Warunki przyjęcia do ZSZ:

 • ukończone gimnazjum,
 • stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki zawodu,
 • w chwili rozpoczęcia nauki nie przekroczony 18 rok życia.

Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu do ZSZ:

 • podanie o przyjęcie do szkoły,
 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu gimnazjalnego,
 • skrócony odpis aktu urodzenia,
 • numer PESEL,
 • 4 zdjęcia.

2. Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy, klasy I, II, III:

 • ogrodnik terenów zielonych,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • stolarz,
 • murarz,
 • ślusarz,
 • kucharz.

Przysposabianie do pracy rozpoczyna się w drugiej klasie gimnazjum. Warunki przyjęcia do gimnazjum:

 • ukończona szkoła podstawowa,
 • ukończony 15 rok życia,
 • w chwili rozpoczęcia nauki  nieprzekroczony 18  rok życia.

Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu do gimnazjum:

 • podanie o przyjęcie do szkoły,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • opinia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
 • skrócony odpis aktu urodzenia,
 • numery PESEL
 • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na naukę w Centrum,
 • 4 zdjęcia.

Uczestnikom Centrum zapewniamy:

 • nieodpłatne zakwaterowanie i wyżywienie w internacie,
 • miesięczne wynagrodzenie uczestnikom objętym nauką zawodu lub przysposobieniem do pracy – na podstawie zawartej umowy,
 • kształcenie ogólne i zawodowe – zgodnie z wybranym kierunkiem kształcenia,
 • opiekę instruktorów, wychowawców i pedagogów.

Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi jest jednostką organizacyjną Ochotniczych Hufców Pracy, realizującą zadania państwa w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, a także zadania w zakresie kształcenia i wychowania. Poprzez swoją działalność, umożliwiamy uczestnikom zdobycie wykształcenia na poziomie gimnazjum i szkoły zawodowej. Uczestnicy Centrum mają możliwość rozwoju swoich zdolności, umiejętności i zainteresowań a także mogą brać udział w zajęciach kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez kadrę pedagogiczną placówki.

Centrum posiada własną bazę szkoleniową w tym: blok dydaktyczny z salą gimnastyczną, internat, stołówkę, oraz warsztaty szkoleniowo – produkcyjne.

Dokumenty do pobrania oraz informacje o naborze na stronie: www.ckiw-goldap.ohp.pl jak również pod nr tel. 87 6150353  

Adres placówki:

Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania

19-500 Gołdap

ul. Boczna 1