Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odpowiada na pytania o Program 500+

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odpowiada na pytania o Program 500+

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

Ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – www.mrpips.gov.pl:

„Przez ostatni tydzień zbieraliśmy na Twitterze pytania o program „Rodzina 500 plus oznaczone #ZapytajMRPiPS. Dziś przedstawiamy odpowiedzi na najczęstsze z nich.

1.       Czy osoba, która straciła pracę w grudniu 2015 otrzyma 500 plus?

Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci będzie przysługiwało niezależnie od dochodów rodziny. W przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko obowiązywać będzie kryterium dochodowe 800 zł lub 1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego.

Prawo do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres ustala się na podstawie dochodu osiągniętego w roku kalendarzowym 2014 r., z uwzględnieniem określonych ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu. Jeżeli sytuacja rodziny uległa pogorszeniu, to w przypadkach określonych w ustawie, dochodu utraconego nie uwzględnia się. Utrata dochodu ma więc miejsce wtedy, gdy członek rodziny nie osiąga już dochodu, który utracił, np. w wyniku rozwiązania umowy o pracę. W takiej sytuacji do dochodu rodziny nie wlicza się dochodu utraconego, np. nie uzyskiwanego z powodu rozwiązania umowy o pracę.

Ważne! Obniżenie wynagrodzenia w ramach wykonywanego zatrudnienia nie jest utratą dochodu i nie ma wpływu na obliczanie dochodu w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

2.       Dochody mojej rodziny w 2016 roku są poniżej 800 zł. Czy otrzymam wsparcie na pierwsze dziecko?

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się 1 kwietnia 2016 r. i kończy się dnia 30 września 2017 r. W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres, rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014. Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

3.       Czy do wniosku należy dołączyć akt urodzenia dziecka?

Nie, do wniosku nie trzeba będzie dołączać aktu urodzenia dzieci.

4.       Czy świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało uchodźcom znajdującym się na terenie Polski?

W określonych przypadkach świadczenie z programu „Rodzina 500 plus” otrzymać mogą również cudzoziemcy. W przypadku cudzoziemców obywateli UE/EOG i Szwajcarii, analogicznie jak wobec Polaków przebywających za granicą, stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz inne umowy międzynarodowe wiążące nasz kraj. W przypadku pozostałych obcokrajowców, którzy przebywają w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji oraz tych, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” na okres co najmniej 6 miesięcy, warunkiem przyznania świadczenia jest zamieszkiwanie w Polsce wraz z rodziną.

5.       Jakie wsparcie otrzyma rodzina z bliźniakami?

W przypadku bliźniąt obowiązywać będzie taka sama zasada, jak w przypadku rodzin z dwójką dzieci. Jeśli rodzina spełnia kryterium dochodowe 800 zł lub 1200 zł (w przypadku dziecka niepełnosprawnego) wtedy otrzyma świadczenie na dwójkę dzieci. Jeśli kryterium nie będzie spełnione, wtedy świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie na jedno dziecko.

6.       Czy 500 zł będzie wypłacane, gdy kobieta jest w ciąży?

Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć na dziecko lub dzieci, które już się urodziły.

7.       Czy świadczenie 500 zł przysługuje samotnej bezrobotnej matce?

Tak, jeśli samotna bezrobotna matka spełnia kryterium dochodowe 800 zł przysługiwać jej będzie świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko.

8.       Czy mogę pobierać jednocześnie świadczenie wychowawcze 500 zł i rodzicielskie 1000 zł?

Tak, obydwa świadczenia są od siebie niezależne. Należy pamiętać, że świadczenie rodzicielskie wliczać się będzie do dochodu przy ustalaniu kryterium (800 zł lub 1200 zł), jeśli rodzic stara się o wsparcie na pierwsze dziecko.

9.       Czy zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego wystarczy przy składaniu wniosku o „Rodzina 500 plus”?

Aby uzyskać szczegółowe, wiążące informacje dotyczące sposobu ustalania dochodu w indywidualnej sprawie należy się zwrócić do organu właściwego, tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego/ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, który ustali w indywidualnej sprawie sytuację dochodową i rozstrzygnie czy świadczenie wychowawcze przysługuje.

10.   Czy jeśli rodzina mieszka za granicą to otrzyma świadczenie wychowawcze?

Program „Rodzina 500 plus” jest zgodny z dotychczasową, unijną praktyką koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Pozwala ona ograniczyć przypadki nienależnego pobierania świadczeń przez osoby mieszkające za granicą. Projekt ustawy przewiduje, że świadczenie nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze, za wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy przewidują inaczej. Zgodnie z projektem Programu Rodzina 500plus, rodzice składający wniosek o przyznanie świadczenia są zobowiązani do informowania o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do tego świadczenia, w tym również o zmianie miejsca zamieszkania. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie marszałków województw w Polsce. Marszałek zaś przekazuje te informacje do właściwej gminy.

11.   Jestem mamą 6 dzieci 1/ 23 lata mężatka 2/21 lat pracuje 3/18 lat matura 4/ 15 lat 5/ 13 lat 6/ 10 lat. Na które dzieci mogę złożyć wniosek?

W tym wypadku świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie na trójkę najmłodszych dzieci, jeśli spełnione będzie kryterium dochodowe 800 zł lub 1200 zł (w przypadku dziecka niepełnosprawnego). Jeśli kryterium nie jest spełnione wówczas przysługiwać będzie świadczenie na dwójkę dzieci. Trzeba pamiętać, ze dorosłe dzieci do ukończenia 25 lat, które są utrzymywane przez rodziców nadal wliczane są przy ustalaniu dochodu rodziny.

12.   Czy dochód rodziny liczymy za 2015 r.? I czy to będzie dochód netto czy brutto?

Przy ubieganiu się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko lub jedynaka rodzina musi spełnić kryterium dochodowe 800 zł netto lub 1200 zł netto (gdy w rodzinie jest niepełnosprawne dziecko). Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się 1 kwietnia 2016 r. i kończy się dnia 30 września 2017 r. W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres, rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014. Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.”