Informacja OHP w Gołdapi

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Gołdapi w dalszym ciągu prowadzi nabór na rok szkolny 2013/2014 na następujące kierunki kształcenia:

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA – WIELOZAWODOWA

– kucharz (3 letni cykl nauczania),

– mechanik pojazdów samochodowych (3 letni cykl kształcenia),

– stolarz (3 letni cykl nauczania),

– ślusarz (3 letni cykl nauczania),

– sprzedawca (3 letni cykl nauczania).

Nauka w Zasadniczej Szkole Zawodowej odbywa się w systemie dziennym.

Warunki przyjęcia do ZSZ:

– ukończone gimnazjum,

– stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki zawodu

– nieukończony 18 rok życia w chwili rozpoczęcia nauki

Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu do ZSZ:

– podanie o przyjęcie do szkoły,

– świadectwo ukończenia gimnazjum,

– zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu gimnazjalnego,

– skrócony odpis aktu urodzenia,

– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kontynuowania nauki,

– numer PESEL ucznia,

– zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na naukę w Centrum,

– 4 zdjęcia.

GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI PRZYSPOSABIAJĄCYMI DO PRACY

– ogrodnik terenów zielonych

– mechanik pojazdów samochodowych,

– stolarz,

– murarz,

– kowal/ślusarz,

– kucharz.

Przysposabianie do pracy rozpoczyna się w drugiej klasie gimnazjum.

Warunki przyjęcia do gimnazjum:

– ukończona szkoła podstawowa,

– ukończony 15- ty i nie przekroczony 18-ty rok życia,

– stan zdrowia umożliwiający naukę zawodu.

Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu do gimnazjum:

– podanie o przyjęcie do szkoły,

– świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

– odpis arkusza ocen (uczniowie ubiegający się o przyjęcie do kl. II lub III,

– opinia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,

– skrócony odpis aktu urodzenia,

– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kontynuowania nauki,

– numer PESEL ucznia,

– zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na naukę w Centrum,

– 4 zdjęcia.

Uczestnikom Centrum zapewniamy:

• nieodpłatne zakwaterowanie i wyżywienie w internacie dla osób zamiejscowych,

• opiekę instruktorów, wychowawców i pedagogów,

• kształcenie ogólne i zawodowe – zgodnie z wybranym kierunkiem kształcenia,

• uczestnikom objętym nauką zawodu lub przysposobieniem do pracy miesięczne wynagrodzenie na podstawie zawartej umowy.

Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi jest jednostką organizacyjną Ochotniczych Hufców Pracy, realizującą zadania państwa w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, a także zadania w zakresie kształcenia i wychowania. Poprzez swoją działalność umożliwiamy uczestnikom zdobycie wykształcenia na poziomie gimnazjum i szkoły zawodowej. Uczestnicy Centrum mają możliwość rozwoju swoich zdolności, umiejętności i zainteresowań a także mogą brać udział w zajęciach kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez kadrę pedagogiczną placówki.

Centrum posiada nowy blok dydaktyczny z salą gimnastyczną, stołówkę, internat oraz warsztaty szkoleniowo – produkcyjne.

Informacje o naborze pod nr tel. 87 615 03 53 i na stronie www.ckiw-goldap.ohp.pl

Nasz adres:

Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania

19-500 Gołdap

ul. Boczna 1