Informacja o projekcie „Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi”

Informacja o projekcie „Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi”

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniżej wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans
kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

Wytyczne_w_zakresie_rownosci_zatwierdzone_050418