Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi zaprasza osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia na stanowisku Psycholog w pełnym wymiarze czasu pracy. Planowane podjęcie zatrudnienia 01.08.2022 r.

kategoria: Aktualności | 0

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.
 • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy psychologa.

Wymagania dodatkowe:

 • Mile widziane doświadczenie zawodowe.
 • Umiejętność indywidualnej i grupowej pracy z klientem Ośrodka.
 • Umiejętność rozwiązywania konfliktów.
 • Umiejętność organizacji pracy własnej.
 • Cierpliwość, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność.

Praca będzie polegała w szczególności na:

 • Udzielanie wszechstronnej pomocy psychologicznej na rzecz osób i rodzin tj. poradnictwo i wsparcie psychologiczne, konsultacje, terapia indywidualna.
 • Diagnozowanie sytuacji osób w aspekcie pomocy psychologicznej.
 • Podejmowanie działań interwencyjnych w miejscu zamieszkania klienta lub w siedzibie Ośrodka.
 • Prowadzenie specjalistycznej pracy psychologicznej rozwijającej samodzielność osób i rodzin oraz wzmocnienie ich integracji ze środowiskiem.
 • Prowadzenie grup samopomocowych (wsparcia), w tym prowadzenie warsztatów i treningów grupowych oraz spotkań indywidualnych o charakterze profilaktycznym (uzależnienia, stres i radzenie sobie ze stresem, wypalenie zawodowe, podejmowanie decyzji, asertywność).
 • Współpraca z pracownikami socjalnymi, asystentami rodziny w zakresie opracowywania diagnoz i ustalania planów pracy z rodziną.
 • Udzielanie wsparcia pracownikom socjalnym w zakresie prawidłowego reagowania na potrzeby i problemy osób i rodzin zgłaszających się do Ośrodka, wdrażanie nowych metod pracy z osobą i rodziną.
 • Poznawanie środowisk życia osób korzystających z pomocy psychologicznej celem optymalizacji podejmowanych działań.
 • Prowadzenie interwencji kryzysowej krótkoterminowej m.in. w stosunku do ofiar przemocy osób, które doświadczyły traumy utraty najbliższych itp.
 • Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Gołdap.
 • Uczestnictwo w spotkaniach grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Gołdap, opracowanie planu pracy z rodziną.
 • Sporządzanie sprawozdań i informacji.
 • Prowadzenie rejestru spraw, prowadzenie ewidencji, statystyk i analiz.
 • Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie Gminy Gołdap
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • List motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe/kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.
 • Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie zatrudnienia.
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych.
 • Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Podpisana Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Dokumenty należy składać do dnia  24 czerwca 2022 r. do godziny 13.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi, ul. Jaćwieska 9 lub przesłanie na adres Ośrodka.

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Gołdapi


Klauzula informacyjna przy procedurze naboru kandydatów w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi.pdf