[accordion]

[pane title=”Dodatek z tytułu urodzenia dziecka” start=open]

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Dodatek przysługuje jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później  niż od 10 tygodnia ciąży do porodu potwierdza się to zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.

Dodatek przysługuje jednorazowo, w wysokości 1.000,00 zł.

[/pane]

[pane title=”Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego” ]

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje, jeżeli dziecko pozostaje pod  faktyczną opieką rodzica, opiekuna prawnego, faktycznego, uprawnionego do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:

 1. 24 miesięcy kalendarzowych;
 2. 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
 3. 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek przysługuje w wysokości 400,00 zł miesięcznie.

[/pane]

[pane title=”Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka” ]

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

 1. drugi z rodziców dziecka nie żyje;
 2. ojciec dziecka jest nieznany;
 3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

Dodatek przysługuje w wysokości 185 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 370 zł na wszystkie dzieci.

W przypadku  gdy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80zł na dziecko jednak nie więcej niż o 160 zł na wszystkie dzieci.

[/pane]

[pane title=”Dodatek z tytułu wielodzietności” ]

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje w wysokości 90,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

[/pane]

[pane title=”Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji” ]

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji jest przyznawany na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

 1. do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;
 2. powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości:

 1. 80,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 2. 100,00  zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

[/pane]

[pane title=”Dodatek z rozpoczęcia roku szkolnego” ]

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego.

Dodatek przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego, w wysokości 100,00 zł na dziecko.

[pane title=”Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania” ]

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje:

 1. w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponad gimnazjalnej w wysokości 105 zł miesięcznie na dziecko albo
 2. w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponad gimnazjalnej, – w wysokości 63miesięcznie na dziecko.

Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

[/pane]

[pane title=”Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – „Becikowe”” ]

Jednorazowa zapomoga przysługuje z tytułu urodzenia się dziecka żywego w wysokości 1000zł na jedno dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł. a kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wydanym przez położną.

[/pane]

[pane title=”Dokumenty do pobrania”]

Niezbędne dokumenty:

Podstawa prawna:

[/pane]

[/accordion]