Darmowa Pomoc Prawna w Powiecie Gołdapskim

Darmowa Pomoc Prawna w Powiecie Gołdapskim

Darmowa pomoc prawna na terenie powiatu gołdapskiego jest udzielana przez radców prawnych.

Gdzie i kiedy?

Starostwo Powiatowe w Gołdapi ul. Krótka 1:

Poniedziałek: 1400-1800

Wtorek: 800-1200

Środa: 1400-1800

Czwartek: 800– 1200

Piątek: 1200-1600

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi ul. Jaćwieska 14 A

Poniedziałek: 1500-1900

Wtorek: 1500-1900

Środa: 1500-1900

Urząd Gminy w Baniach Mazurskich, ul. Konopnickiej 26

Piątek: 1530- 1930

Urząd Gminy w Dubeninkach, ul. Mereckiego 27

Piątek: 800-1200

Dla kogo?

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej.
 • osoby, które ukończyły 65. lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Co obejmuje?

Pomoc prawna będzie polegała na:
 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
prawne