Prace nad Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

W dniu 5 października 2015r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi odbyły się warsztaty służące opracowaniu założeń do Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020. Inicjatorem spotkania był Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto oraz Przewodniczący Gminnego Zespołu … Przeczytaj całość

Informacja dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych oraz członków Grup Roboczych

Szanowni Państwo, przekazuję w załączeniu pismo Dyrektor WPS Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego – Pani Wandy Sylwii Kicińskiej, dotyczące realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym procedury „Niebieskie Karty”. W piśmie zawarta jest ponadto informacja dotycząca szkoleń organizowanych przez MPiPS.  Pismo … Przeczytaj całość

Informacje na temat przeciwdziałania przemocy rodzinie

Informujemy, że na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w zakładce Polityka społeczna znajduje się podzakładka Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. W podzakładce zamieszczane są informacje zarówno dla służb jak i osób doznających i stosujących przemoc w rodzinie, mające na … Przeczytaj całość

1 9 10 11 12