BEZPŁATNE KOLONIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU OD 8 – DO 18 ROKU ŻYCIA

kategoria: Aktualności | 0

Szanowni Państwo, informujemy że Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi prowadzi nabór 15 dzieci z terenu naszej gminy do udziału w bezpłatnej kolonii organizowanej przez Warmińsko – Mazurskie Kuratorium Oświaty i Zachodniopomorski Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Szczecinie.

Miejsce kolonii: Ośrodek Wypoczynkowy „Majka”, ul. Jana Pawła II 293a, 34 – 425 Biały Dunajec

Termin: 30.07.2020 r. – 8.08.2020 r.

 

Zgłoszenia do udziału w koloni będą przyjmowane od 16 lipca do 23 lipca 2020r. bezpośrednio u pracowników socjalnych OPS (właściwego ze względu na miejsce zamieszkania). O zakwalifikowaniu dziecka w przypadku spełnienia wymogów określonych w poniższej informacji decyduje kolejność zgłoszenia.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny  nr tel. 87 615-04-81 w godz. 7.15-15.15 lub bezpośrednio u pracowników socjalnych OPS Gołdap.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Pierwszeństwo w korzystaniu w wypoczynku finansowanego ze środków pozostających w dyspozycji Wojewody mają dzieci i młodzież:

  1. objęte pieczą zastępczą,
  2. pochodzące z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych, w tym:
  3. z rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci,
  4. samotnie wychowywane w rozumieniu art. 4 pkt 43 ustawy – Prawo oświatowe,
  5. z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaświadczeniami lekarskimi i zamieszkujące w środowisku ekologicznie zagrożonym,

Przez rodziny żyjące w trudnych warunkach materialnych, należy rozumieć rodziny w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego w art. 5 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018r. poz. 2220 z późn. zm.), tj. 674,00 zł lub 764,00 zł- w przypadku dziecka niepełnosprawnego w rodzinie. Przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie bierze się pod uwagę przeciętny miesięczny dochód z 3 miesięcy wybranych spośród ostatnich 6 miesięcy poprzedzających przekazanie przez rodziców uczestnika wypoczynku wypełnionej karty kwalifikacyjnej, o którym mowa w art. 92 k ust. 4 Ustawy o systemie oświaty z  dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2019r. poz.1481 z późn. zm.)