BEZPŁATNE KOLONIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 2019

BEZPŁATNE KOLONIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 2019

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

 UWAGA RODZICE, OPIEKUNOWIE !

BEZPŁATNE KOLONIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Organizator:  Warmińsko Mazurskie Kuratorium Oświaty

Termin: 22.06.2019r. – 02.07.2019r.

Miejsce kolonii: Internat Zespołu Szkół w Iwoniczu Zdroju ,  ul. Zadwór 15, 38-440 Iwonicz Zdrój

Szanowni Państwo, Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi prowadzi nabór 25 dzieci z terenu naszej gminy do udziału w bezpłatnej kolonii organizowanej przez Warmińsko – Mazurskie Kuratorium Oświaty. Zgłoszenia będą przyjmowane od 7 czerwca 2019r. do 14 czerwca 2019r. w sekretariacie pok. 13.

O zakwalifikowaniu dziecka w przypadku spełnienia wymogów określonych w poniższej informacji decyduje kolejność zgłoszenia.

Więcej informacji pod nr tel. 87 615-04-81 lub bezpośrednio u pracowników socjalnych OPS Gołdap.

 

*Zgodnie z art. 92 b ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1457 z późn. zm.)

Pierwszeństwo w korzystaniu w wypoczynku organizowanego przez kuratora oświaty:

  1. Dzieci objęte pieczą zastępczą,
  2. Dzieci pochodzące z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych, w tym:
  3. Z rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci,
  4. Samotnie wychowywane (oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba ta wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem, zgodnie z art. 20b pkt 2 ww. ustawy),
  5. Dzieci z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaświadczeniami lekarskimi i zamieszkujące w środowisku ekologicznie zagrożonym,

Przez rodziny żyjące w trudnych warunkach materialnych, należy rozumieć rodziny w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego w art. 5 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018r. poz. 2220 z późn. zm.).

Niezbędnik kolonisty: Niezbędnik_kolonisty_lutur_2019

Program kolonii: Program Iwonicz