Przemocy mówimy stanowcze – NIE

W dniu 18 listopada br. w Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowym przy ul. Partyzantów odbyło się szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Rozmowa ze sprawcą i ofiarą przemocy”. Organizator szkolenia – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi – zachęcił do uczestnictwa pracowników wszystkich służb, które ustawą o przeciwdziałaniu przemocy zostały zobligowane do podejmowania działań pomocowych w rodzinach dotkniętych przemocą domową. Szkolenie prowadził trener Ośrodka Psychoprofilaktyki NOWA PERSPEKTYWA w Krakowie.

Zgodnie ze statystykami krajowymi szacuje się, iż około 85% przypadków przemocy domowej to przemoc pod wpływem alkoholu. W przypadku naszej gminy wskaźnik ten jest trochę wyższy i wynosi 96%. Aż 64% Polaków zna rodziny dotknięte przemocą, zaś 36% Polaków było lub jest dotkniętych przemocą. Wszystkich słuchaczy zatrwożyła i poruszyła informacja, iż 1 na 4 dziewczynki i 1 na 10 chłopców to ofiary wykorzystywania seksualnego.

Zjawisko przemocy w naszej gminie jest dokładnie analizowane przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi. Każdy formularz Niebieskiej Karty trafia do Przewodniczącego Zespołu (Agnieszka Iwanowska – dyrektor OPS). Przewodniczący GZI zwołuje spotkania grup roboczych, na których ustalane są plany działań i pracy z rodziną dotkniętą przemocą oraz plany pracy ze sprawcą przemocy.

Od września do grudnia 2011 roku do Przewodniczącego Zespołu wpłynęły 32 formularze Niebieska Karta. Rok 2012 zamknął się liczbą 120 procedur. Od początku 2013 roku do dnia dzisiejszego zarejestrowano już 94 Niebieskie Karty. Wynika z nich, iż głównymi przyczynami występowania przemocy są:

  • alkohol
  • choroby psychiczne
  • nieumiejętność opanowania emocji i brak komunikacji w rodzinach.

Osobami doznającymi przemocy są najczęściej kobiety i dzieci w wieku do 13 roku życia. Obserwuje się również zjawisko stosowania przemocy wobec osób starszych.

INFORMUJEMY, IŻ W RAMACH KAMPANII „BIAŁA WSTĄŻECZKA” W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GOŁDAPI W DNIU 7 GRUDNIA (SOBOTA) W GODZINACH 10.00 – 14.00 ODBĘDĄ SIĘ OTWARTE DRZWI. W RAMACH TEJ INICJATYWY BĘDZIE MOŻNA SKORZYSTAĆ Z NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA.

Zdjęcia udostępnione przez Panią Anetę Skrzypkowską – pracownika Starostwa Powiatowego w Gołdapi. Dziękujemy.