Zarządzenie Nr 17/XII/2023 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia dnia 5 stycznia 2024 r. wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

kategoria: Aktualności | 0

Zarządzenie Nr 17/XII/2023
Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi
z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie ustalenia dnia 5 stycznia 2024 r. wolnym od pracy
dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

§ 1

Na podstawie art. 7 ust 1 Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi z dnia 31 lipca 2023 r. oraz w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465), zarządzam co następuje:

§ 1

Dzień 5 stycznia 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi, w zamian za święto przypadające w dniu 6 stycznia 2024 r. (sobota).

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w BIP, na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

Emilia Mor-Górska